Formare / organizare

În prima sa formă Consiliul judeţean potrivit Legii nr. 70/1991, privind alegerile locale, se alegea de către un corp electoral format din totalitatea consilierilor locali din judeţ, după ce consiliile locale erau legal constituite. Listele de candidaţi pentru consiliul judeţean puteau fi depuse doar de către partidele, formaţiunile politice sau coaliţiile de partide care obţinuseră locuri în consiliile locale din judeţ. Astfel, componenţa Consiliului judeţean în urma alegerilor din martie 1992, reflecta în bună parte structura politică a consiliilor locale. Începând cu al doilea mandat (1996-2000), Consiliul judeţean s-a ales prin vot direct şi după aceeaşi procedură ca şi consiliile locale, procedură valabilă şi astăzi.

Potrivit prevederilor Legii administraţiei publice locale nr. 69/1991, Consiliul judeţean se întâlnea în şedinţe ordinare o dată pe trimestru. Între şedinţe, conducerea operativă a administraţiei judeţului se realiza de către Delegaţia permanentă formată din 6 consilieri, preşedintele şi vicepreşedinţii, care în acest interval de timp exercitau şi atribuţiile Consiliului judeţean, cu excepţia celor care vizau adoptarea programelor şi prognozelor de dezvoltare economico-socială a judeţului, bugetul şi orientările generale privind organizarea şi dezvoltarea urbanistică a localităţilor. În aprilie 2006 prin modificările aduse legii administraţiei publice locale atibuţiile Delegaţiei permanente se rezumă doar la pregătirea şedinţelor Consiliului judeţean şi stabilirea măsurilor pentru aducerea la îndeplinire a hotărârilor acestuia. Începând cu anul 2004, Consiliul judeţean se întruneşte lunar în şedinţe ordinare iar Delegaţia permanentă a fost desfiinţată. Actualmente Consiliului Judeţean Sălaj are în componenţă 30 de consilieri, faţă de 37 câţi erau până în anul 2004, şi 31 până în anul 2008.

Începând cu anul 2008, ca urmare a modificărilor aduse Legii nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, Preşedintele Consiliului Judeţean se alege prin vot direct, uninominal. Validarea alegerii preşedintelui consiliului judeţean se face în termen de 20 de zile de la data desfăşurării alegerilor, în camera de consiliu a tribunalului, de către preşedintele tribunalului sau înlocuitorul acestuia. Invalidarea alegerii preşedintelui consiliului judeţean se poate pronunţa în cazul în care se constată încălcarea condiţiilor de eligibilitate sau dacă alegerea preşedintelui s-a făcut prin fraudă electorală, constatată în condiţiile Legii privind alegerea autorităţilor administraţiei publice locale. Rezultatul validării sau invalidării alegerii preşedintelui consiliului judeţean se aduce la cunoştinţă publică. Hotărârea de validare sau invalidare a preşedintelui consiliului judeţean poate fi atacată de cei interesaţi la curtea de apel în termen de două zile de la aducerea la cunoştinţă publică, aceasta se pronunţă în termen de două zile de la sesizare, hotărârea fiind definitivă şi irevocabilă. În termen de două zile de la rămânerea definitivă şi irevocabilă a hotărârii de validare, preşedintele consiliului judeţean care a fost validat depune în faţa preşedintelui tribunalului şi a prefectului, în şedinţă publică, următorul jurământ în limba română: "Jur să respect Constituţia şi legile ţării şi să fac, cu bună-credinţă, tot ceea ce stă în puterile şi priceperea mea pentru binele locuitorilor judeţului ... . Aşa să-mi ajute Dumnezeu!" Preşedintele consiliului judeţean care refuză să depună jurământul este considerat demisionat de drept. Jurământul poate fi depus şi fără formulă religioasă.

Constituirea consiliilor judeţene se face în termen de 3 zile de la data depunerii jurământului de către preşedintele consiliului judeţean. Convocarea consilierilor declaraţi aleşi pentru şedinţa de constituire se face de către preşedintele consiliului judeţean. La şedinţa de constituire pot participa prefectul sau un reprezentat al acestuia. Şedinţa este legal constituită dacă participă cel puţin două treimi din numărul consilierilor judeţeni aleşi. În cazul în care nu se poate asigura această majoritate, şedinţa se va organiza, în aceleaşi condiţii, peste două zile, la convocarea preşedintelui consiliului judeţean. Dacă nici la a doua convocare reuniunea nu este legal constituită, se va proceda la o nouă convocare de către preşedintele consiliului judeţean, peste alte două zile, în aceleaşi condiţii. În situaţia în care consiliul judeţean nu se poate reuni nici la această ultimă convocare, din cauza absenţei fără motive temeinice a consilierilor, preşedintele consiliului judeţean va declara vacante, prin dispoziţie, locurile consilierilor aleşi care au lipsit nemotivat de la cele 3 convocări anterioare, urmând să fie completate cu supleanţi. Dacă locurile vacante nu pot fi completate cu supleanţi înscrişi pe listele de candidaţi respective, se va proceda la organizarea alegerilor pentru completarea locurilor vacante în termen de 30 de zile, în condiţiile Legii pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale. Dispoziţia preşedintelui consiliului judeţean prin care se declară vacante locurile consilierilor care au lipsit nemotivat poate fi atacată de cei în cauză la instanţa de contencios administrativ, în termen de 5 zile de la comunicare. Hotărârea instanţei este definitivă şi irevocabilă. Absenţa consilierilor de la şedinţa de constituire este considerată motivată dacă se face dovada că aceasta a intervenit din cauza unei boli care a necesitat spitalizarea sau a făcut imposibilă prezenţa acestora, a unei deplasări în străinătate în interes de serviciu sau a unor evenimente de forţă majoră.

Lucrările şedinţei de constituire sunt conduse de preşedintele consiliului judeţean. Pentru validarea mandatelor, consiliile judeţene aleg prin vot deschis, dintre membrii lor, pe întreaga durată a mandatului, o comisie de validare alcătuită din 3 - 5 consilieri aleşi. Comisia de validare examinează legalitatea alegerii fiecărui consilier judeţean şi propune consiliului validarea sau invalidarea mandatelor. Comisia de validare va propune invalidarea alegerii unui consilier judeţean numai în cazul în care se constată încălcarea condiţiilor de eligibilitate sau dacă alegerea consilierului judeţean s-a făcut prin fraudă electorală, constatată în condiţiile Legii pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale.

Validarea sau invalidarea mandatelor se face în ordine alfabetică, cu votul deschis al majorităţii consilierilor judeţeni prezenţi la şedinţă. Persoana al cărei mandat este supus validării sau invalidării nu participă la vot. Hotărârea de validare sau invalidare a mandatelor poate fi atacată de cei interesaţi la instanţa de contencios administrativ în termen de 5 zile de la adoptare sau, în cazul celor absenţi de la şedinţă, de la comunicare. Instanţa de contencios administrativ se pronunţă în cel mult 15 de zile. În acest caz, procedura prealabilă nu se mai efectuează, iar hotărârea primei instanţe este definitivă şi irevocabilă.

Joomla Templates by Joomla51.com