Romanian English French Hungarian

Reabilitare şi modernizare DJ108D: Crișeni (DN1H) - Cehu Silvaniei (DJ196), km 0+000 - 22+693

Finanțare: Programul Operațional Regional Axa prioritară: 6 - Îmbunătățirea infrastructurii rutiere de importanță regională; Prioritate de investiție: 6.1 Stimularea mobilității regionale prin conectarea nodurilor secundare și terțiare la infrastructura TEN-T, inclusiv a nodurilor multimodale

Sursele de finanţare pentru asistența financiară nerambursabilă: Fondul European de Dezvoltare Regională (85%), Bugetul de stat (13%) și contribuția Beneficiarului (2%)

Cod SMIS: 114766

Valoare totală proiect: 48.677.318,46 lei din care:

 • Valoare eligibilă: 48.471.046,57 lei;
 • Contribuția UAT Județul Sălaj la cheltuieli eligibile: 969.420,93 lei;
 • Cheltuieli neeligibile: 206.271,89 lei;

Durata de implementare a proiectului: 83 luni

Denumire beneficiar: Unitatea Administrativ Teritorială Județul Sălaj

Localizarea proiectului: Comunele Crișeni, Dobrin, Sălățig, Mirșid, Someș - Odorhei și Orașul Cehu Silvaniei: km 0+000 — 22+693

La momentul actual starea tehnică a drumului propus spre reabilitare prin proiect se prezintă astfel:

  • capacitate portantă necorespunzătoare pentru preluarea unui trafic rutier care crește cu trecerea timpului;
  • covorul asfaltic degradat;
  • există numeroase denivelări și gropi;
  • tendințe izolate de alunecări de teren;
  • șanțurile sunt parțial sau total colmatate și nu asigură evacuarea apelor;
  • podurile și podețele sunt degradate, colmatate și nu prezintă siguranță în exploatare;
  • semnalizare rutieră uzată, degradată, chiar inexistentă pe unele porțiuni ale drumului.

Drumul județean 108D propus spre reabilitare are lungimea de 22,693 km și face legătura între trei drumuri naționale/europene, respectiv DN 1H (Crișeni), DN 1F (E81) - incluse în rețeaua TEN-T și DN 1C (E58), reprezentând unica legătură a comunelor aflate pe traseul drumului (Crișeni, Dobrin, Sălățig), cu municipiul Zalău – reședința de județ și orașul Cehu Silvaniei, respectiv cu drumurile europene și naționale din regiune (incluse în rețeaua TEN-T).

Obiective urmărite:

 1. Îmbunătățirea condițiilor de trafic pe DJ 108D: Crișeni (DN 1H) - Cehu Silvaniei (DJ 196), KM 0+000 - 22+693 prin creșterea capacității portante a drumului și a vitezei de deplasare.
 2. Creșterea siguranței rutiere pe DJ 108D: Crișeni (DN 1H) - Cehu Silvaniei (DJ 196), KM 0+000 - 22+693 prin reabilitarea podurilor și podețelor, realizarea elementelor de stabilizare a terenului și a celor de colectare/dirijare a apelor și aplicarea elementelor de semnalizare orizontală/verticală corespunzătoare.
 3. Dezvoltarea economică a zonei de nord a județului Sălaj și îmbunătățirea condițiilor de trai pentru cei 20.441 locuitori din comunele traversate de drumul județean 108D, prin accesibilizarea zonei pentru potențialii investitori și prestatori de servicii și prin scăderea costurilor de deplasare și transport.

Principalele lucrări de execuție propuse:

 • îmbunătățirea elementelor geometrice în limita amprizei actuale;
 • creșterea capacității portante a drumului;
 • modernizarea structurii rutiere;
 • asigurarea stabilității corpului drumului în zonele afectate de alunecări de teren sau în zonele cu cedări locale ale acestuia;
 • realizarea de șanțuri pereate sau nepereate (după caz);
 • amenajarea podurilor și podețelor transversale existente sau realizarea de poduri și podețe transversale noi, dacă este cazul;
 • realizarea trotuarelor;
 • amenajare stații de autobuz și refugii în zonele unde acestea sunt necesare;
 • executarea lucrărilor de siguranță rutieră.

Echipa de proiect:

 • Ghilea Ioana-Lavinia – Manager de proiect;
 • Lemeni Laura-Cornelia – Asistent manager;
 • Opriș Laura-Claudia – Asistent manager;
 • Pop Letiția – Responsabil juridic;
 • Pintea Angela-Ludovica – Responsabil financiar;
 • Bălăjel Alina-Adela – Responsabil comunicare;
 • Prian Claudia-Daniela – Responsabil achiziții publice;
 • Breban Georgica – Expert tehnic;
 • Papai Ioan-Mirko – Expert tehnic;
 • Kosa Sandor - Responsabil IT/My SMIS.

Stadiu actual:

  • a fost publicat un comunicat de presă cu ocazia semnării contractului de finanțare;
  • a fost transmis la OI ADR NV Raportul de progres nr. 1;
  • au fost transmise spre verificare la OI ADR NV dosarele achizițiilor derulate anterior semnării contractului de finanțare;
  • se află în pregătire documentațiile necesare pentru demararea achizițiilor având ca obiect proiectarea lucrărilor, realizarea activităților de supraveghere, informare și publicitate și audit.
  • sunt în etapa de evaluare a ofertelor achizițiile pentru proiectarea lucrărilor(faza PT), informare și publicitate și audit.
  • a fost transmis la OI ADR NV Raportul de progres nr. 2.
  • a fost transmisă spre aprobare Cererea de rambursare nr.1. În urma verificării de către OI ADR NORD –VEST și AM POR, suma solicitată a fost rambursată în totalitate.
  • au fost semnate
   1. Contractul nr. 7510/22.05.2018, având ca obiect Serviciile de audit financiar;
   2. Contractul nr.6357/03.05.2018, având ca obiect Servicii de informare și publicitate.
   3. Contractul de prestări servicii nr. 15685/01.11.2018 având ca obiect Servicii de supraveghere a execuției lucrărilor (dirigentare de șantier) în cadrul proiectului.
   4. Contractul de prestări servicii nr. 3099/07.03.2019, având ca obiect Servicii de verificare a proiectului tehnic în conformitate cu prevederile Legii nr.10/1995 în cadrul proiectului;
  • a fost transmisă la OI ADR Nord Vest notificarea privind modificarea procedurii de achiziție având ca obiect servicii de supraveghere în cadrul proiectului;
  • a fost inițiată procedura de achiziție a serviciilor de supraveghere în cadrul proiectului.
  • a fost transmis la OI ADR NV Raportul de progres nr.3;
  • a fost transmis la OI ADR NV Raportul de progres nr.4;
  • a fost transmis la OI ADR NV Raportul de progres nr.5 până la nr.8;
  • a fost efectuată cea de-a treia vizită în teren de către reprezentanții OI ADR NV;
  • urmează semnarea Contractului pentru proiectarea lucrărilor (faza PT).

Investim în viitorul tău! Proiect selectat în cadrul Programului Operațional Regional și cofinanțat de Uniunea Europeană prin Fondul European de Dezvoltare Regională.

Conținutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziția oficială Uniunii Europene sau a Guvernului României

Pentru informații detaliate despre celelalte programe cofinanțate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizionați: http://www.fonduri-ue.ro