Sistem de management integrat al deşeurilor în judeţul Sălaj

Finanţare: FEDR – POS Mediu – DMI 2.1

Contract de finanţare nr. 100666 din 19 noiembrie 2010

Cod SMIS 16882

Denumire beneficiar: Unitatea Administrativ Teritorială Judeţul Sălaj

Partener: Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară "ECODES Sălaj" (toate cele 61 unităţi administrativ-teritoriale şi Judeţul Sălaj)

Localizarea proiectului: Regiunea de dezvoltare Nord-Vest, judeţul Sălaj

Valoarea totală a proiectului: 134.557.415 lei (31.513.751 euro), din care:
- Valoarea eligibilă : 103.339.939 lei;
- Valoarea neeligibilă: 31.217.476 lei;
- TVA: 25.599.065 lei, din care: 24.387.815 lei reprezintă TVA recuperabil şi 1.211.249 lei reprezintă TVA nerecuperabil;
- Cofinanţare (2%): 1.939.877 lei;
- Asistenţă financiară solicitată: 96.993.834 lei.

Obiectiv general: Îndeplinirea angajamentelor din Tratatul de Aderare a României la Uniunea Europeană cu privire la îmbunătăţirea standardelor de viaţă şi de mediu ale populaţiei.

Obiectiv specific: Implementarea unui sistem de management integrat al deşeurilor în judeţul Sălaj.

Unitatea de implementare a proiectului:
- Iuga Ioana-Marinela - Manager proiect;
- Papai Ioan-Mirko - Asistent manager;
- Mureşan Mircea – Expert tehnic;
- Bălăjel Alina-Adela – Responsabil mediu;
- Avram Lucia-Monica - Secretariat și comunicare
- Bordaș Lidia-Elena - Responsabil instituțional;

Tablou sintetic de rezultate:
• Construirea, utilarea şi dotarea Centrului de management integrat al deşeurilor (CMID) Dobrin, cu o suprafaţă totală de 195.577 mp şi o capacitate de cca. 1.100.000 mc, având următoarele facilităţi: depozit ecologic, staţie de sortare, staţie de tratare mecano-biologică, staţie de epurare;
• Construirea şi dotarea a trei staţii de transfer:
- Crasna cu o suprafaţă de 6.966 mp şi capacitate de 13.900 t/an;
- Sînmihaiu Almaşului cu o suprafaţă de 6.024 mp capacitate de 2.600 t/an;
- Surduc cu o suprafaţă de 5.990 mp capacitate de 3.400 t/an.
• Proiectarea şi execuţia utilităţilor aferente Centrului de management integrat al deşeurilor şi staţiilor de transfer, din exteriorul perimetrelor locaţiilor;
• Închiderea depozitelor neconforme din mediul urban de la Zalău (Crişeni), Cehu Silvaniei, Jibou şi Şimleu Silvaniei;
• Modernizarea/reabilitarea drumurilor de acces către Centrul de management integrat al deşeurilor Dobrin (2.100 m) şi către staţiile de transfer Crasna (1.200 m), Sînmihaiu Almaşului (1.800 m) şi Surduc (1.000 m);
• Achiziţia de pubele, containere şi camioane de mare capacitate.

Rezultate indirecte – impact:
• contribuţie semnificativă la atingerea angajamentelor asumate de România prevăzute în Tratatul de Aderare;
• îmbunătăţirea şi crearea unui sistem integrat de colectare şi transport a deşeurilor pentru acoperirea în proporţie de 100 % cu servicii de salubrizare atât în mediul urban cât şi în mediul rural;
• reducerea cantităţii de deşeuri recuperabile depozitate;
• reducerea cantităţii de deşeuri municipale biodegradabile aduse la depozit;
• implementarea sistemului de colectare selectivă a deşeurilor recuperabile pentru a se asigura atingerea ţintelor prevăzute de legislaţia în vigoare;
• depozitarea deşeurilor nerecuperabile în conformitate cu cerinţele legislaţiei actuale pentru protejarea sănătăţii populaţiei şi a mediului înconjurător.

Etape parcurse în perioada de implementare a proiectului:
• Unitatea de Implementare a Proiectului (UIP) a fost înfiinţată prin Hotărârea Consiliului Judeţean Sălaj nr. 46 din 17 martie 2009.
• A fost constituită Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară "ECODES Sălaj" la care au aderat toate cele 61 unităţi administrativ-teritorială inclusiv Judeţul Sălaj (2009).
• Prin Hotărârile Consiliilor locale Crasna, Dobrin, Sînmihaiu Almaşului şi Surduc - pe raza cărora va fi realizat proiectul - terenurile aferente investiţilor au fost date în administrarea Consiliului Judeţean Sălaj.
• A fost emis Acordul de mediu nr. 17-NV6 din 09.08.2010 de către Agenţia Regională pentru Protecţia Mediului Cluj-Napoca în urma parcurgerii procedurilor de Evaluare a Impactului asupra Mediului, demarate la data de 30 iunie 2009.
• Prin Hotărârea Adunării Generale a Asociaţiei "ECODES Sălaj" nr. 2 din 19 noiembrie 2010 a fost aprobat Studiul de fezabilitate conform devizului general actualizat şi a indicatorilor tehnico-economici aferente proiectului precum şi Planul de evoluţie a taxelor şi/sau tarifelor.
• Prin Hotărârea Consiliului Judeţean Sălaj nr. 128 din 26.11.2010 a fost aprobat Studiul de fezabilitate conform devizului general actualizat şi a indicatorilor tehnico-economici aferente proiectului precum şi contribuţia financiară a judeţului Sălaj.
• În data de 19 noiembrie 2010 a fost semnat Contractul de finanţare între Ministerul Mediului şi Pădurilor (AM POS Mediu) şi Consiliul Judeţean Sălaj (Beneficiar), ocazie cu care a fost organizată o conferinţă de presă, a fost publicat un comunicat de presă şi mai multe articole în ziare locale.
• S-au transmis către AM/OI POS Mediu Planul financiar pe surse şi ani precum şi Planul de rambursare pe 24 de luni, conform Anexei IV la Contractul de finanţare.
• Au fost elaborate expertizele necesare pentru proiectarea drumurilor de acces la Centrul de management integrat al deşeurilor din Dobrin precum şi la Staţiile de Transfer din Crasna, Surduc şi Sînmihaiu Almaşului.
• Împreună cu reprezentanţii comunelor Dobrin, Crasna, Sînmihaiu Almaşului şi Surduc, membrii UIP din cadrul CJ Sălaj, au realizat în perioada 18 – 19.04.2011 inventarierea amplasamentelor pentru construirea Centrului de management integrat al deşeurilor, a staţiilor de transfer şi a drumurilor de acces la aceste facilităţi, în vederea preluării acestora de către Consiliul Judeţean Sălaj.
• S-au preluat de către Consiliului Judeţean Sălaj Rampele de deşeuri menajere Zalău (Crişeni), Șimleul Silvaniei,Cehu Silvaniei și Jibou în vederea pregătirii acestora pentru închidere ecologică.
• Săptămânal se transmite la OI POS Mediu Cluj-Napoca, Graficul de implementare a proiectului actualizat, iar trimestrial, se transmite Raportul de progres al proiectului.
• Reprezentanții OI POS Mediu Cluj-Napoca efectuează misiuni de verificare privind documentele suport care stau la baza întocmirii Cererilor de rambursare.
• În luna noiembrie 2012, aprilie-mai 2013 și octombrie-noiembrie 2013 s-au desfăşurat campaniile de conştientizare publică având ca scop educarea tinerilor privind gestionarea eficientă a deşeurilor şi protecţia mediului şi conştientizarea populaţiei în cadrul căreia au fost distribuite materiale promoţionale.
• Au fost finalizate toate procedurile de achiziţie publică din Planul de achiziții:
- Servicii de audit;
- Servicii de asistenţă tehnică pentru sprijin în managementul proiectului şi servicii de conştientizare publică;
- Servicii de supervizarea a lucrărilor de construcţii;
- Servicii de verificare a proiectelor tehnice în conformitate cu prevederile Legii nr.10/1995;
- Construcţia drumurilor de acces spre Centrul de management integrat al deşeurilor Dobrin şi spre staţiile de transfer
- Proiectare şi lucrări de execuţie pentru investiţiile cuprinse în proiectul "Sistem de management integrat al deşeurilor în judeţul Sălaj";
- Furnizarea de echipamente pentru colectare selectivă a deşeurilor (pubele şi containere);
- Asistenţă tehnică acordată de proiectant pentru execuţia lucrărilor.
• În luna februarie 2015 a fost semnat contractul de concesiune "Delegarea prin concesionare a gestiunii serviciului public de salubrizare al judeţului Sălaj – componenta TTPD" cu asocierea formată din SC BRANTNER SERVICII ECOLOGICE SA & SC VITALIA SERVICII PENTRU MEDIU TRATAREA DESEURILOR SRL, operator declarat câştigător ca urmare a finalizării procedurii de achiziţie publică;
- A fost demarată procedura de atribuire a contractului de concesiune "Delegarea prin concesionare a gestiunii serviciilor de colectare şi transport al deşeurilor - componenta CT - lot I (zona 1)".
- În luna decembrie 2016 a fost semnat contractul de concesiune "Delegarea prin concesionare a gestiunii serviciilor de colectare şi transport al deşeurilor - componenta CT - lot I (zona 1) cu asocierea formată din SC BRANTNER ENVIRONMENT SRL – SC BRANTNER SERVICII ECOLOGICE SA, operator declarat câştigător ca urmare a finalizării procedurii de achiziţie publică.
- A fost demarată procedura de atribuire a contractului de concesiune "Delegarea prin concesionare a gestiunii serviciilor de colectare şi transport al deşeurilor - componenta CT - lot II (zona 2, 3 şi 4)", procedura care ulterior a fost anulată, documentația privind reluarea procedurii se află în pregătire.

Contracte de achiziţie publică semnate:
• Contract de servicii având ca obiect serviciile de audit.
• Contract de servicii având ca obiect servicii de asistenţă tehnică pentru sprijin în managementul proiectului şi servicii de conştientizare publică.
• Contract de servicii având ca obiect servicii de supervizarea a lucrărilor de construcţii.
• Contract de servicii având ca obiect verificarea proiectelor tehnice în conformitate cu prevederile Legii nr.10/1995.
• Contract de lucrări având ca obiect construcţia drumurilor de acces spre Centrul de management integrat al deşeurilor Dobrin şi spre staţiile de transfer.
• Contract de lucrări având ca obiect proiectare şi lucrări de execuţie pentru investiţiile cuprinse în proiectul "Sistem de management integrat al deşeurilor în judeţul Sălaj";
• Contract de furnizare având ca obiect furnizarea de echipamente pentru colectare selectivă a deşeurilor (pubele şi containere);
• Contract de servicii având ca obiect asistenţă tehnică acordată de proiectant pentru execuţia lucrărilor;
• Contract având ca obiect proiectare şi lucrări de execuţie pentru stabilizarea alunecărilor de teren de pe amplasamentul Centrul de management integrat al deşeurilor Dobrin;
• Contract având ca obiect concesionare servicii „Delegare prin concesionare a gestiunii serviciului public de salubrizare al județului Sălaj – componenta TTPD;
• Contract având ca obiect concesionare servicii "Delegarea prin concesionare a gestiunii serviciilor de colectare şi transport al deşeurilor - componenta CT - lot I (zona 1)";

Stadiu fizic:
Până la această dată, stadiul fizic pe locaţiile de investiţii este următoarul:
• Centrul de management integrat al deşeurilor Dobrin:
- Contractul nr.6995/11.07.2012 - 100% ;
- Contractul nr.10533/19.09.2013. - 100% .
• Staţia de Transfer Crasna – 100% ;
• Staţia de Transfer Surduc – 100%;
• Staţia de Transfer Sînmihaiu Almaşului – 100% ;
• Depozitul neconform Şimleul Silvaniei – 100%;
• Depozitul neconform Cehu Silvaniei – 100%;
• Depozitul neconform Jibou – 100%.

Stadiu financiar:
• Unitatea de Implementare a Proiectului a depus la OI şi AM POS Mediu, un număr de 43 Cereri de rambursare.

Comunicat de presă - A treia campanie de constientizare publica - SMID 2013

Comunicat de presă - Campania de conștientizare publică - etapa a II-a - aprilie-mai 2013

Comunicat de presă - Prima Campanie de conştientizare publică

Stadiu lucrări proiect "Sistem de management integrat al deșeurilor în județul Sălaj" - mai 2014

Anunţ public privind emiterea Acordului de mediu revizuit

Sistem de management integrat al deșeurilor în județul Sălaj