Atribuții

Consiliul judeţean, potrivit art. 173 din OUG nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare, îndeplineşte următoarele categorii principale de atribuţii:

a) atribuţii privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea aparatului de specialitate al consiliului judeţean, ale instituţiilor publice de interes judeţean şi ale societăţilor şi regiilor autonome de interes judeţean:

b) atribuţii privind dezvoltarea economico-socială a judeţului:

c) atribuţii privind administrarea domeniului public şi privat al judeţului:

d) atribuţii privind gestionarea serviciilor publice de interes judeţean:
• consiliul judeţean asigură, potrivit competenţelor sale şi în condiţiile legii, cadrul necesar pentru furnizarea serviciilor publice de interes judeţean privind:

 1. educaţia;
 2. serviciile sociale pentru protecţia copilului, a persoanelor cu handicap, a persoanelor vârstnice, a familiei şi a altor persoane sau grupuri aflate în nevoie socială;
 3. sănătatea;
 4. cultura;
 5. tineretul;
 6. sportul;
 7. ordinea publică;
 8. situaţiile de urgenţă;
 9. protecţia şi refacerea mediului;
 10. conservarea, restaurarea şi punerea în valoare a monumentelor istorice şi de arhitectură, a parcurilor, grădinilor publice şi rezervaţiilor naturale;
 11. evidenţa persoanelor;
 12. podurile şi drumurile publice;
 13. serviciile comunitare de utilitate publică de interes judeţean;
 14. turism;
 15. dezvoltare rurală;
 16. dezvoltare economică;
 17. alte servicii publice stabilite prin lege:
  • sprijină, în condiţiile legii, activitatea cultelor religioase;
  • emite avizele, acordurile şi autorizaţiile date în competenţa sa prin lege;
  • acordă asistenţă tehnică în domenii specifice, în condiţiile legii, unităţilor administrativ-teritoriale din judeţ, la cererea acestora.

e) atribuţii privind cooperarea interinstituţională pe plan intern şi extern:

f) alte atribuţii prevăzute de lege.