Sisteme de management performant pentru Consiliul Județean Sălaj

Beneficiar:Județul Sălaj

Cod apel: POCA/333/2/1/Introducerea de sisteme și standarde comune în administrația publică locală ce optimizează procesele orientate către beneficiari în concordanță cu SCAP

Componenta 1: POCA - Apel retrospectiv CP4/2017 regiuni mai puțin dezvoltate

Axa prioritară: Administrație publică și sistem judiciar accesibile și transparente;

Operațiunea: Introducerea de sisteme și standarde comune în administrația publică locală ce optimizează procesele orientate către beneficiari în concordanță cu SCAP;

Contract de finanțare: 83/29.03.2018

Cod SIPOCA99/Cod MySMIS 121622

 

Scopul proiectului: Creșterea eficienței serviciilor oferite cetățenilor de către administrația publică

Obiectivul general: îmbunătăţirea performanţei organizaţionale prin implementarea instrumentului de autoevaluare a modului de funcţionare a instituţiilor administraţiei publice (CAF), pentru instituţia Consiliul Judeţean Sălaj;

Obiectivele specifice ale proiectului:

  1. Creşterea eficienţei serviciilor oferite de către administraţia publică prin formarea / instruirea a 50 de angajaţi de la nivelul Consiliului Judeţean Sălaj care vor urma programe de formare/instruire certificate în domeniul CAF;
  2. Creşterea capacităţii personalului de a contribui la evaluare prin implicarea acestuia în identificarea domeniilor deficitare unde trebuie să se intervină, precum şi în propunerea de soluţii concrete pentru îmbunătăţirea / eficientizarea activităţii în domeniile respective.
  3. Dezvoltarea instrumentelor de comunicare internă şi informare şi a instrumentelor şi procedurilor CAF în vederea îmbunătăţirii continue a modului de funcţionare a organizaţiei şi a serviciilor furnizate de aceasta şi realizarea planului de îmbunătăţiri a proceselor organizaţionale în urma aplicării instrumentelor de autoevaluare.

Rezultate obținute:

   • o procedură CAF implementată instituţional, un Plan de acţiuni elaborat în vederea îmbunatăţirii şi eficientizării modului de funcţionare a Consiliului Judeţean Sălaj;
   • 50 de angajați de la nivelul Consiliului Județean Sălaj instruiţi în domeniile: managementul şi implementarea CAF precum şi evaluarea şi monitorizarea implementării CAF, la nivelul instituţiei Consiliului Judeţean Sălaj.

Valoarea totala a proiectului: 522.988,78 lei cu TVA din care:

   • 444.540,46 lei cu TVA (85%) – finanţare din Fondul Social European
   • 67.988,54 lei cu TVA (13%) - finanţare din Bugetul Naţional
   • 10.459,78 lei cu TVA ( 2%) – cofinanţarea eligibilă a Consiliului Judeţean Sălaj

Durata proiectului 18 luni de la semnarea Contractului de Finanțare

Data începerii a proiectului: 29.03.2018

Data finalizării a proiectului: 29.09.2019

Echipa de proiect:

 • Avram Lucia-Monica – Manager de proiect;
 • Oros Adriana-Paula – Asistent manager;
 • Buhățel Anca-Raluca – Responsabil juridic;
 • Brândușan Daniela-Letiția – Responsabil financiar;
 • Călinici Emanuela Ioana – Responsabil comunicare;
 • Dîrjan Alina-Monica – Responsabil achiziții publice;
 • Kovacs Lorand-Szilveszter - Specialist IT.

Stadiu actual:

 • a fost publicat Comunicatul de presă cu ocazia semnării Contractului de finanțare;
 • au fost recepționate obiectele de inventar, materiale consumabile pentru echipa de management realizate în cadrul contractului nr. 10458/17.07.2018;
 • au fost recepționate mijloacele fixe pentru echipa de management realizate în cadrul contractului nr. 10940/26.07.2018;
 • au fost recepționate materiale de informare, comunicare și publicitate realizate în cadrul contractului nr. 11402/06.08.2018.
 • au fost derulate și finalizate cursurile aferente activității de instruire/formare grup țintă;
 • a fost semnat Actul adițional nr.1 la Contractul de Finanțare nr. 83/29.03.2018 prin care durata de implementare a proiectului a fost prelungită cu 6 luni, respectiv până în 29.09.2019
 • au fost derulate și finalizate activitățile din cadrul contractului de servicii de consultanță și implementare CAF nr. 4195/27.03.2019;
 • a fost derulată și finalizată activitatea din cadrul contractului de servicii de organizare conferinţă la finalizarea proiectului nr. 13317/09.09.2019 având ca scop diseminare informații despre proiect/bune practici pentru UATuri din județul Sălaj;
 • au fost transmise la AM POCA 6 Rapoarte de progres;
 • au fost transmise spre aprobare 7 Cereri de rambursare, iar în urma verificării de către AM POCA, sumele solicitate au fost rambursate;
 • în data de 30.09.2019 a fost publicat Comunicatul de presă final în 2 publicații locale, respectiv Sălăjeanul și Magazin Sălajean și pe pagina de proiect de pe site-ul instituției.

Contracte semnate:

 • Contractul nr. 10458/17.07.2018, având ca obiect furnizare obiecte de inventar, materiale consumabile pentru echipa de management din cadrul proiectului - S.C. REAL INVEST S.R.L.;
 • Contractul nr. 10940/26.07.2018, având ca obiect furnizare mijloace fixe pentru echipa de management - S.C. SHAROLT GROUP S.R.L.;
 • Contractul nr. 11402/06.08.2018, având ca obiect servicii de informare, comunicare și publicitate în cadrul proiectului - S.C. EVOBRAND S.R.L..
 • Contractul nr. 12403/29.08.2018, având ca obiect prestarea de servicii de instruire/formare grup țintă în cadrul proiectului - S.C. FIATEST S.R.L.;
 • Contractul nr. 4195/27.03.2019, având ca obiect prestarea de servicii de consultanță și implementare CAF - S.C. CERTIFICA MANAGEMENT S.R.L.
 • Contractul nr. 13317/09.09.2019, având ca obiect prestarea de servicii de organizare conferinţă la finalizarea proiectului – S.C. NOSCE GROUP S.R.L.

Proiectul este cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capacitate Administrativă 2014-2020

Detalii referitoare la Programul Operaţional Capacitate Administrativă se găsesc la adresa: http://www.fonduriadministratie.ro

Pentru informaţii detaliate despre celelalte programe cofinanţate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitaţi http://www.fonduri-ue.ro

Pentru detalii suplimentare, datele de contact sunt:
Manager de proiect: Avram Lucia-Monica
Telefon: 0260 - 614120
Fax: 0260 - 661097

" Conținutul acestei pagini web nu reprezintă în mod obligatoriu poziția oficială a Uniunii Europene. Întreaga responsabilitate asupra corectitudinii și coerenței informațiilor prezentate revine inițiatorilor paginii web"

 

Comunicat de lansare

Comunicat de presă final

Procedura CAF implementata institutional CJSJ.

Plan de acțiuni de îmbunătățire CJSJ conform CAF2013

 

Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capacitate Administrativă 2014-2020


Tipărire