Scurtă prezentare

 

Guvernanța teritorială a judetului Sălaj (NUTS III) este asigurată de Consiliul județean – autoritate a administraţiei publice locale, constituită la nivel judeţean pentru coordonarea activităţii consiliilor comunale, orăşeneşti şi municipale, în vederea realizării serviciilor publice de interes judeţean. For politic, reglementat de OUG nr.57/2019 – Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare – autoritate deliberativă a administrației publice locale, Consiliul județean Sălaj este alcătuit din președintele Consiliului județean și 30 de consilieri județeni, aleşi prin vot universal, egal, direct, secret şi liber exprimat, în condiţiile legii, numărul acestora fiind determinat de numărul locuitorilor județului. Mandatul acestora este de 4 ani. Din rândul lor, sunt desemnați cei doi vicepresedinti. Mandatul Consiliului județean în curs a început în anul 2020, în urma alegerilor locale din același an. Consiliul judetean se reunește în ședințe ordinare o dată pe luna, adoptând Hotarari in ceea ce priveste ariile de competenta ale acestuia in judet. De asemenea, Consiliul județean se poate întruni şi în şedinţe extraordinare ori de câte ori este necesar, la cererea preşedintelui sau a cel puţin unei treimi din numărul membrilor consiliului ori la solicitarea prefectului, adresată preşedintelui consiliului judeţean, în cazuri excepţionale care necesită adoptarea de măsuri imediate pentru prevenirea, limitarea sau înlăturarea urmărilor calamităţilor, catastrofelor, incendiilor, epidemiilor sau epizootiilor, precum şi pentru apărarea ordinii şi liniştii publice.

Conform prevederilor Codului administrativ, OUG nr.57/2019 cu modificările și completările ulterioare, Consiliul judeţean îndeplineşte următoarele categorii principale de atribuţii: cele privind organizarea şi funcţionarea aparatului de specialitate al consiliului judeţean, ale instituţiilor şi serviciilor publice de interes judeţean şi ale societăţilor comerciale şi regiilor autonome de interes judeţean; atribuţii privind dezvoltarea economico-socială a judeţului dar și gestionarea patrimoniului judeţului; atribuţii privind gestionarea serviciilor publice din subordine; atribuţii privind cooperarea interinstituţională precum și alte atribuţii prevăzute de lege.


Tipărire