Ședințele ordinare și extraordinare ale Consiliului Județean Sălaj

           Registru de evidență a proiectelor de hotărâri ale Consiliului Județean Sălaj dezbătute în anul 2021


 

Convocarea de îndată a Consiliului Județean Sălaj în ședința extraordinară pentru data de 09.04.2021, ora 09:00, în sala de şedinţe „Dialoguri Europene” Magyarul itt...

 

Proces-verbal de afisare

 

NOTĂ

 

1. Depunerea jurământului de către consilierii județeni supleanți validați

 

2. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind completarea componenţei unor comisii de specialitate ale Consiliului Judeţean Sălaj

 

3. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea utilizării parțiale a sumelor din excedentul bugetului local al anilor precedenți pentru finanțarea secțiunii de funcționare și dezvoltare în anul 2021

 

4. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind constituirea fondului la dispoziţia consiliului judeţean din cota de 6% din impozitul pe venit, repartizarea acestuia și a sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugată destinate finanţării drumurilor județene și comunale pe unități administrativ-teritoriale, pe anul 2021

 

5. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea bugetului propriu al judeţului şi al instituţiilor şi serviciilor publice subordonate Consiliului judeţean, pe anul 2021, şi estimări pentru anii 2022-2024

 

6. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2021 al S.C. „Pază Obiective şi Intervenţie” S.R.L. Zalău

 

7. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind stabilirea numărului și cuantumului burselor de ajutor social pentru elevii din învățământul preuniversitar special, pe anul 2021

 

8. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea prelungirii duratei de finanțare a proiectelor de asistență socială derulate de către unităţile de cult şi/sau entităţile care acordă asistenţă socială persoanelor cu nevoi sociale în judeţul Sălaj

 

9. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea Programului anual propriu pentru acordarea de finanțări nerambursabile alocate de la bugetul Județului Sălaj pentru activități nonprofit de interes județean

 

10. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea Ghidului solicitantului în vederea atribuirii contractelor de finanțare nerambursabilă în anul 2021, din bugetul Judeţului Sălaj, pentru activități nonprofit de interes județean în domeniul asistenței sociale

 

 

 

 

Ședințele din anul 2020 - Arhive
(Proiecte de Hotărâri și Procese Verbale)
Proiecte de Hotărâri din anul 2020 - Arhive Procese verbale ale ședințelor din anul 2020
 

 

 

Proiecte de Hotărâri din 2007-2019 - Arhive Procese Verbale Ședințe din 2006-2018 - Arhive

Tipărire