Constituirea Consiliului Județean Sălaj (2016-2020)

 

Consiliul Judeţean Sălaj este autoritatea administraţiei publice, constituită la nivelul judeţului, pentru coordonarea activităţii consiliilor orăşeneşti şi comunale, în vederea realizării serviciilor de interes judeţean.

În prima sa formă Consiliul judeţean potrivit Legii nr. 70/1991, privind alegerile locale, se alegea de către un corp electoral format din totalitatea consilierilor locali din judeţ, după ce consiliile locale erau legal constituite. Listele de candidaţi pentru consiliul judeţean puteau fi depuse doar de către partidele, formaţiunile politice sau coaliţiile de partide care obţinuseră locuri în consiliile locale din judeţ. Astfel, componenţa Consiliului judeţean în urma alegerilor din martie 1992, reflecta în bună parte structura politică a consiliilor locale. Începând cu al doilea mandat (1996-2000), Consiliul judeţean s-a ales prin vot direct şi după aceeaşi procedură ca şi consiliile locale, procedură valabilă şi astăzi.
Potrivit prevederilor Legii administraţiei publice locale nr. 69/1991, Consiliul judeţean se întâlnea în şedinţe ordinare o dată pe trimestru. Între şedinţe, conducerea operativă a administraţiei judeţului se realiza de către Delegaţia permanentă formată din 6 consilieri, preşedintele şi vicepreşedinţii, care în acest interval de timp exercitau şi atribuţiile Consiliului judeţean, cu excepţia celor care vizau adoptarea programelor şi prognozelor de dezvoltare economico-socială a judeţului, bugetul şi orientările generale privind organizarea şi dezvoltarea urbanistică a localităţilor. În aprilie 2006 prin modificările aduse legii administraţiei publice locale atribuţiile Delegaţiei permanente se rezumă doar la pregătirea şedinţelor Consiliului judeţean şi stabilirea măsurilor pentru aducerea la îndeplinire a hotărârilor acestuia. Începând cu anul 2004, potrivit Legii administrației publice locale nr.215/2001, Consiliul judeţean se întruneşte lunar în şedinţe ordinare iar Delegaţia permanentă a fost desfiinţată.
Actualmente Consiliului Judeţean Sălaj are în componenţă 31 de consilieri, aleşi prin vot universal, egal, direct, secret şi liber exprimat, potrivit legii.
Constituirea consiliului judeţean se face în termen de 20 de zile de la data desfăşurării alegerilor. Convocarea consilierilor declaraţi aleşi pentru şedinţa de constituire se face de către prefect.
Şedinţa este legal constituită dacă participă cel puţin două treimi din numărul consilierilor aleşi.
Lucrările ședinței de constituire sunt conduse de cel mai în vârstă consilier, asistat de 2 consilieri dintre cei mai tineri.
Ședința de constituire este deschisă de prefect sau de reprezentantul acestuia care îl invită pe cel mai în vârstă dintre consilieri, precum şi pe cei 2 asistenţi ai acestuia să preia conducerea lucrărilor şedinţei.
În cadrul ședinței de constituire, consilierii declaraţi aleşi aleg, prin vot deschis, pe întreaga durată a mandatului, o comisie de validare alcătuită din 3 consilieri judeţeni. Comisia de validare alege, prin vot deschis, din rândul membrilor săi, un președinte și un secretar.
Comisia de validare elaborează propunerile de validare sau de invalidare a mandatelor.
Invalidarea alegerii unui consilier se propune numai în cazul în care se constată încălcarea condițiilor de eligibilitate sau dacă alegerea consilierului s-a făcut prin fraudă electorală, constatată în condițiile legii.
Consilierii ale căror mandate au fost validate depun în faţa consiliului, următorul: "Jur să respect Constituţia şi legile ţării şi să fac, cu bună-credinţă, tot ceea ce stă în puterile şi priceperea mea pentru binele locuitorilor judeţului Sălaj. Aşa să-mi ajute Dumnezeu!" Jurământul poate fi depus şi fără formulă religioasă.
Consiliul judeţean se declară legal constituit, dacă majoritatea consilierilor validaţi au depus jurământul. Constituirea consiliului se constată prin hotărâre, adoptată cu votul majorităţii consilierilor judeţeni validaţi.

După declararea consiliului judeţean ca legal constituit se procedează la alegerea dintre membrii săi, pe toată durata exercitării mandatului, a unui preşedinte şi a 2 (doi) vicepreşedinţi.
Preşedintele şi vicepreşedinţii consiliului judeţean îşi păstrează calitatea de consilier judeţean.
Preşedintele şi vicepreşedinţii se aleg cu votul secret al majorităţii consilierilor judeţeni în funcţie.
De asemenea, după constituire, consiliul judeţean stabileşte şi organizează comisii de specialitate pe principalele domenii de activitate, respectiv: economico-financiar, juridic, patrimoniu, social-cultural, culte, învăţământ, sănătate, amenajarea teritoriului şi urbanism, muncă şi protecţie socială, protecţia copilului, protecţia mediului şi turism, agricultură,

Regulamentul de organizare şi funcţionare al Consiliului Judeţean Sălaj

 

Constituirea Consiliului Județean Sălaj

Alegerea președintelui Consiliului Județean Sălaj

Alegerea vicepreședinților Consiliului Județean Sălaj